مهندسان سوئدی با دستکاری جزئیاتی داخل چوب روشی نوین برای جمع آوری برق ابداع کردند.

به نقل از نیواطلس، این فناوری به فرایندهای طبیعی متکی است که به طور معمول داخل چوب در حال خشک شدن اتفاق می افتد، اما با شارژ کردن آن برق لازم برای روشن کردن ال ای دی ها و دستگاه های کوچک را فراهم می کند.

مهندسان نانو در انستیتو KTH رویال فناوری این تحقیق را انجام دادند که روی توالی رویدادهایی متمرکز است که هنگام خیس و سپس خشک شدن چوب، اتفاق می افتد. این فرایند که فراتراوش نام دارد، در تمام گیاهان و زمانی رخ می دهد که آب در آن حرکت می کند و سپس تبخیر می شود. در نهایت مقادیر اندکی بیو الکتریسیته تولید می شود.

تراکم اندک انرژی مانع اصلی تحقیقات پیشین برای جذب و استفاده از این نوع الکتریسیته بود. اما مولفان پژوهش جدید معتقدند با مهندسی دوباره سلول های دیواره چوب این چالش را برطرف کرده اند. آنها با کمک روشی نوین که از هیدروکسید سدیم بهره می گیرد، توانستند نسخه های بسیار متخلخل با سطح وسیع تر و نفوذپذیری بیشتر آب در دیواره سلولی ایجاد کند.

این روند سبب می شود شارژ سطح بیشتر و انتقال آب از طریق ماده بیشتر شود. در نتیجه توانایی تولید برق ارتقا می یابد. روش مذکور با بهبود سطح pH چوب نیز عملکرد بهتری یافت.

یوان یوان لی در این باره می گوید: ما ساختارهای متخلخل در چوب عادی با ماده ای که ارتقا داده بودیم را مقایسه کردیم. سنجش ما نشان داد تولید الکتریسیته در ماده ابداعی ۱۰ بار بیشتر از چوب طبیعی است.

در حالت عادی چوب مهندسی شده می تواند یک ولت برق با بازده انرژی ۱.۳۵ میکروواتی به ازای هر سانتیمتر مربع ارائه کند. همچنین ماده مذکور در این سطح قادر است به مدت ۲تا ۳ ساعت کار کند و ۱۰ چرخه انتقال آب را تحمل کند. البته برای آنکه این فناوری واقعاً به کار گرفته شود، محققان باید پژوهش بیشتری انجام دهند.