هیچ نقطه‌ای از فیلم نبود که در تعارض با واقعیت باشد؛ شاید به تناسب با درام و برای تاثیرگذاری بر مخاطب بخش‌هایی از کار برجسته‌تر شد.

شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی نژاد پس از تماشای فیلم هناس گفت: هیچ نقطه‌ای از فیلم نبود که در تعارض با واقعیت باشد؛ شاید به تناسب با درام و برای تاثیرگذاری بر مخاطب بخش‌هایی از کار برجسته‌تر شد.به طور مرتب با من درباره سناریو و قصه مشورت می‌شد؛ اما من در انتخاب بازیگران دخالتی نداشتم چرا که تخصصی در این زمینه ندارم.

بازیگران فیلم «هناس » به خوبی انتخاب شدند و بازی خانم زارعی و آقای شعیبی را دوست داشتم.این فیلم قصه انتخاب را نشان داد؛ من در مسیر زندگی با همسرم بیشتر فهمیدم که ارزش‌های بالایی، چون مرز، وطن، هویت و همبستگی ملی وجود دارد و فیلم « هناس » این مسئله را بسیار خوب نشان داد.خیلی

بهروز شعیبی نقش شهید رضایی نژاد و مریلا زارعی نقش همسرش را در فیلم بازی می‌کرد. فیلم هناس برداشتی آزاد از زندگی این شهید است.