دوبرادر کشاورز انگلیسی بزرگ ترین کدو تنبل دنیا را به وزن ۲۲۷۰ پوند- ۱۰۲۹ کیلوگرم- پرورش دادند.

به نقل از سان، این کدو تنبل بزرگ ترین کدو تنبل دنیا به شمار می رود.

«استوارت» و « ایان پاتون» در جشنواره رقابتی کدو تنبل ها «لیمینگتون» شرکت کرده اند.

به گفته این دو برادر کدو تنبل ها هنگامیکه بزرگ می شوند بسیار شکننده خواهند بود و به همین خاطر بریا جابه جایی کدویی به این بزرگی باید نهایت دقت در جابه جایی این سبزی غول پیکر وجود داشته باشد. برادران برای آبیاری این کدوی افسانه ای بیش از ۱۰۰ گالن آب مصرف کرده اند.