یکی از اعضای صورت دماغ می باشد که همواره مورد بحث های زیادی درباره زیبایی است و عمل جراحی زیبایی برای کوچک کردن دماغ بسیار رایج می باشد. اگر شما نیز فکر می کنید دماغ بزرگی دارید لازم است تا حتما این مطلب را نگاه کنید.

یکی از اعضای صورت دماغ می باشد که همواره مورد بحث های زیادی درباره زیبایی است و عمل جراحی زیبایی برای کوچک کردن دماغ بسیار رایج می باشد. اگر شما نیز فکر می کنید دماغ بزرگی دارید لازم است تا حتما این مطلب را نگاه کنید.

بزرگ ترین دماغ دنیا متعلق به یک مرد ترکیه می باشد که در کتاب گینس ثبت شده است. این مرد دماغی به طول 8.8 سانتی متر دارد که ایتالیا اندازه گیری شده و در کتاب گینس ثبت شد. حال در ادامه می توانید تصویر این مرد با نام Mehmet Özyürek را ببینید.